ชื่อโครงการการจัดซื้อระบบ Facial Recognition พร้อมคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับโครงการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ 
สถานที่ : NT
ผู้ว่าจ้าง : NT
วันที่เริ่มโครงการ : 6 ม.ค. 64
วันสิ้นสุดโครงการ : 5 ก.พ 64

ขอบเขตการดำเนินงาน

 

 1. ทั่วไป (General)
  • ข้อกำหนดนี้เป็นรายละเอียดความต้องการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) สำหรับระบบ Facial Recognition พร้อมคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับโครงการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ : ระบบคัดกรอง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
   • อุปกรณ์ตามรายการที่แสดงในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งาน โดยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นอุปกรณ์หลัก ภายในข้อกำหนดนี้
   • อุปกรณ์ตามข้อกำหนดด้านเทคนิค ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1
  • อุปกรณ์ตามข้อ 1 ที่ผู้เสนอราคาต้องระบุยี่ห้อ รุ่น (Model) ประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ลงในทั้งเอกสารรายการพัสดุ และราคาต่อหน่วย (Unit Price Proposal) และเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Proposal) ให้ชัดเจน
  • ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาความเข้าใจกับข้อกำหนดฉบับนี้ และจะต้องเสนอราคาอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทั้งอุปกรณ์ Hardware, ระบบ Software คู่มือประกอบการใช้งาน ตามข้อกำหนด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดส่ง
  • ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดนี้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะอ้างเหตุไม่รับผิดชอบใด ๆ จากความเข้าใจผิด ความไม่ทราบ ความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ ของข้อมูลที่มีในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ การดำเนินการใด ๆ ของผู้ชนะการเสนอราคาที่ขัดกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนด และตามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง
  • ข้อสงวนสิทธิ์
   • บมจ.กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานที่ส่งมอบอุปกรณ์ หรือสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) ไปในที่แห่งใหม่ได้หาก บมจ.กสท โทรคมนาคม มีความจำเป็น โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม จะชำระค่าใช้จ่ายให้ตามความเป็นจริงของงานที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอย่างอื่น
   • บมจ.กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะนำอุปกรณ์และ/หรือ งานในส่วนที่ส่งมอบแล้ว     ไปใช้ตามที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เห็นสมควร โดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ชนะการเสนอราคา โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม เพียงแต่แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาทราบ แต่หากการทดสอบอุปกรณ์/ระบบไม่ผ่านเงื่อนไขและเป็นเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายหากใด ๆ จาก บมจ.กสท โทรคมนาคม
   • บมจ.กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานใด ๆ โดยมูลค่าของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วยที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอมา หากผู้ชนะการเสนอราคามิได้เสนอราคาต่อหน่วยมา บมจ.กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ราคาที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เคยจัดซื้อ/จัดจ้างหรือราคาที่เหมาะสม มาใช้ในการปรับเพิ่ม/ลดเนื้องาน และราคาที่ปรับลดดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้ชนะการเสนอราคา
  • หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดส่วนที่ 3 กับข้อกำหนดในส่วนอื่น ๆ ให้ถือข้อกำหนดในส่วนที่ 3 เป็นสำคัญ
  • รายละเอียดข้อกำหนดในหัวข้อต่อไปนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดดังกล่าว บมจ. กสท โทรคมนาคม จะตัดผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการพิจารณา

ส่วนที่ 1  ข้อ  1.1, 1.2 , 1.5 , 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 4, 5, 6, 7และ 8

ส่วนที่ 2  ข้อ  1

 • ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามในสัญญากับ บมจ. กสท โทรคมนาคม
 • ทั้งนี้ TOR นี้ ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้วทุกประการ

 

 1. เอกสารข้อเสนอ (Proposal Document)
  • ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอซึ่งประกอบด้วย ซองเอกสารรายการพัสดุและราคาต่อหน่วย (Unit Price Proposal) และซองเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) แยกอย่างละซอง
  • ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านราคา และข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน 4 ชุด เป็นข้อเสนอต้นฉบับ (Hardcopy) 1 ชุด และสำเนา (Softcopy) จำนวน 3 ชุด โดยที่สำเนา Softcopy เป็นแบบ PDF File บันทึกลงบน USB Flash Drive ทั้งนี้ ถ้าหากมีการขัดแย้งหรือไม่ตรงกันระหว่าง Hardcopy และ Softcoppy บมจ. กสท โทรคมนาคม จะถือต้นฉบับ Hardcopy เป็นหลัก
  • เอกสารรายการพัสดุและข้อเสนอทางเทคนิคจะต้องประกอบด้วยตารางแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละอุปกรณ์ โดยรายละเอียดความต้องการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ปรากฎตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและตามตัวอย่างตารางเสนอราคาในส่วนที่ 3 โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด จำนวน และราคาต่อหน่วย ของแต่ละรายการหลัก โดยราคาต่อหน่วยในรายการชนิดเดียวกันจะต้องมีราคาต่อหน่วยเท่ากัน ในกรณีที่ราคาต่อหน่วยของรายการชนิดเดียวกันมีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน บมจ. กสท โทรคมนาคม จะใช้ราคาต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดเป็นหลัก
  • เอกสารข้อเสนอทางเทคนิคจะต้องแสดงคำอธิบายต่างๆ เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอ สามารถทำตามความต้องการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้อย่างครบถ้วน หากมีข้อกำหนดใดที่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน รายละเอียดของเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคต้องประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   • Statement of Compliance
   • Detail of Equipment List
   • Catalogs/Spec Sheet
   • Letter of Authorization
   • Record of Supply
  • ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เสนออย่างชัดเจน มีความเชื่อมั่นได้ว่า อุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอนั้น สามารถทำตามข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยสมบูรณ์ และในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลของการเปิดซอง หาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องการข้อมูลใด ๆ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาข้อมูลตอบโดยเร็วที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากที่ได้รับแจ้งจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม อย่างเป็นทางการ โดยเอกสารหรือข้อมูลต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือได้เท่านั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารเสนอราคาที่ไม่ชัดเจน ไม่เรียบร้อย ขาดรายละเอียดใจความสำคัญโดยรวม และแสดงถึงว่าอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอนั้นไม่สามารถทำตามข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้
  • สำหรับอุปกรณ์หลักผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ สาขาของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายหลักซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ระบุเฉพาะสำหรับโครงการนี้เท่านั้น นับตั้งแต่ การส่งของ การรับประกัน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม/การแก้ไข จากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายหลักซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยเป็นฉบับที่แท้จริงเท่านั้น หากบริษัทใดแสดงเอกสารรับรองเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งเอกสารฉบับที่แท้จริงภายใน 7 วันหลังวันยื่นซอง บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบริษัทที่แสดงเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนา
  • ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือ สาขาของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหหน่ายหลักซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยว่าอุปกรณ์ในส่วนที่ 2 ที่จะส่งมอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องเป็นของแท้และของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (Brand New) และถูกต้องตามมาตรฐาน
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดมาเพียงข้อเสนอเดียวเท่านั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอมากกว่าหนึ่งทางเลือก ทั้งนี้อุปกรณ์หลักจะต้องไม่มีแผนยกเลิกการขาย และการผลิตภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันยื่นซองเสนอราคา

 

 1. การยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance)
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารการยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance) โดยเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์และ/หรืองานทั้งหมดที่เสนอตามข้อกำหนดนี้เป็นรายข้อทุกข้อ รวมทั้งข้อย่อยตาราง และรูปภาพทั้งหมดในข้อกำหนดนี้ รูปแบบของการยอมรับข้อกำหนดแสดงอยู่ในตารางตัวอย่างแสดงการยอมรับข้อกำหนด
  • รายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในการยอมรับข้อกำหนดที่ผู้เสนอราคาระบุว่าสามารถทำได้ (Compliance) นั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม จะถือว่าผู้เสนอราคาจะต้องทำได้ และหากรายการใดที่อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุในช่องไม่สามารถทำได้ (Non-Compliance) โดยใช้เครื่องหมาย “ü” ระบุในช่องที่เหมาะสม ห้ามผู้เสนอราคาใช้คำอื่นใด อาทิ noted, understood, acknowledged, comply except for, partially comply ในการแสดงการยอมรับข้อกำหนดนี้
  • ในเอกสารการยอมรับข้อกำหนด หากมีรายละเอียดใดที่เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญแตกต่างหรือดีกว่า ข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้เสนอราคาจะต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียให้เข้าใจชัดเจน
  • ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้ระบุว่าทำได้ (Compliance) หรือทำไม่ได้ (Non-Compliance) ในข้อหนึ่งข้อใดหรือบางข้อของข้อกำหนดฉบับนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะถือว่าผู้เสนอราคาสามารถทำได้ตามข้อกำหนดนั้น ๆ และผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • การยอมรับข้อกำหนดจะต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสารข้อเสนอ และผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดอยู่ ณ ตำแหน่งใดในเอกสารข้อเสนอ โดยแสดงเลขอ้างอิง เช่น เล่มที่ บทที่ เลขที่ เลขบรรทัด ไว้ในคอลัมน์ “เลขอ้างอิงในเอกสารข้อเสนอ” ของตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด และนอกจากนี้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุเลขหัวข้อของข้อกำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ ณ ตำแหน่งที่มีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดนั้นอยู่
  • หากเอกสารข้อเสนอ ไม่มีรายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับว่าสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือมีคำอธิบายแต่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือมีคำอธิบายที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด บมจ. กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคาไม่สามารถทำได้ (Non-Compliance)
  • ในกรณีที่แค็ตตาล็อกของอุปกรณ์/ระบบมีรายละเอียดด้านเทคนิคต่างจากข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แต่ผู้เสนอราคาได้ระบุไว้ในตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนดว่าสามารถทำได้ (Compliance) ผู้เสนอราคาจะต้องอธิบายและชี้แจงให้ชัดเจน รวมทั้งแนบหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์/ระบบมาในเอกสารข้อเสนอด้วย มิฉะนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม จะถือว่าอุปกรณ์/ระบบที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของ บมจ.กสท โทรคมนาคม
  • หากรายละเอียดในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค มีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แต่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตรวจสอบไม่พบความขัดแย้งดังกล่าวในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา และผู้เสนอราคาได้ระบุไว้ในตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนดว่าสามารถทำได้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อการยอมรับดังกล่าว โดยส่งมอบของและ/หรืองานให้ตรงตามข้อกำหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
  • ภายในข้อกำหนดฉนับนี้ หากมิได้ระบุว่า คำว่า “รองรับ” ในหัวข้อความต้องการใดให้หมายความว่าอุปกรณ์/ระบบทั้งในส่วนที่เป็น Hardware, Software หรือ Firmware ต่าง ๆ ที่เสนอและส่งมอบจะต้องมีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานให้บริการธุรกิจได้ (Commercial Launch) เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ยื่นซองเสนอราคาและส่งมอบงาน